검색 양식

Màtéwò 2

Olí-ifɛ̀ɛ́nɔ́ ŋa wáa kí Yèésù

1À bí Yèésù ńǹlú-Bɛ̀tɛ̀lɛ̀hɛ́mì nérè-Yùɖéyà ńǹwèrè yèé Èróɖì† dzɛ́ ólú si#ɛ́. Náànyì-bɛ́ɛ̀#ɛ́, olí-ifɛ̀ɛ́nɔ́ ŋa ti nɔ́wɔ́-ɔ̀ntsà, tsí wáa tó ńǹlú-Yèrúsàlɛ́mì, 2tsí wà bèrè ní: Ńbisí ɔma yèé nákó wáa ɖi ólú-ɔma-Ìyúɖà† ŋa, tsí à bíi ńǹsɛ̃̀ɛ̃́#ɛ́ wà? Àŋa wà bèrè bɛ́ɛ̀, iŋɛ́ yèé tse#ɛ́, àŋa rí àrã̀wo‐ɛ̀ nɔ́wɔ́-ɔ̀ntsà bɛ́, tsí àŋa wá ní àŋa kó wáa sɛ̃̀ɛ̃́ ni.

3Kíbí ólú Èróɖì gbɔ́ bɛ́ɛ̀#ɛ́, ó ɖi ìhã̀ŋù ɖíɖá fú òŋu ɛnɛ-Yèrúsàlɛ́mì ŋa kpó. 4Tsí ó kpe onùgbó-atsɛbɔ-Ɔ̀ɖáyé† ŋa òŋu akɔ́nɛ nɛ́kpa-Ɔ̀ɖáyé† ŋa kpàɖé kpó, tsí wà bèrè ŋá ní: Ńbisí ó wà ní ká bí Kírísítò, ɛnɛ yèé Ɔ̀ɖáyé nákó bɛ̀ wá#á ná?

5Tsí ɛnɛ ŋa#á dzɔ́ŋù fúu ní: Ó wà ní ká bíi ńǹlú-Bɛ̀tɛ̀lɛ̀hɛ́mì nérè-Yùɖéyà, iŋɛ́ yèé tse#ɛ́, Ɔ̀ɖáyé wíìnyɛ̀ gbà ńǹtá-agbáfɔ̀-Ɔ̀ɖáyé fɔ̀†, tsí ó kɔɔ́ si ńǸwé-Ɔ̀ɖáyé† ní:

6“Ɛ̀ŋɛ, ɛnɛ-ìlú-Bɛ̀tɛ̀lɛ̀hɛ́mì ŋa ńǹtá-ilɛ̀-Yúɖà†,

ìlú-ŋɛ́ dzɛ́ ìlú lákṹ-kã̀ náàŋírĩ-ìlú-ilɛ̀-Yúɖà ŋa.

Ó ɖi, ɛnɛ yèé nákó gbɛ̃́ tèmi ŋa, ɔma-Ìsàràyɛ́lì† ŋa#á,

nákó ti náàŋírĩ-ŋɛ́ ni.”*

7Ńbɛ̀ɛ́, Èróɖì kpe olí-ifɛ̀ɛ́nɔ́ ŋa#á ńǹkpá, tsí wà bèrè ŋá ní náàsòkò yèésí tútútú à rí àrã̀wo#ɛ́? 8Tsí ó bɛ̀ ŋá lɔ ńBɛ̀tɛ̀lɛ̀hɛ́mì ní: Ká lɔ, tsí ká káà wo maɖé#ɛ́ rere, tsí bí à ríi ná, ká wáa fɔ̀ fú òŋu, tsí òŋu gbo, òŋu kó lɔ káà sɛ̃̀ɛ̃́.

9Kíbí ó fɔ̀ fú ŋa bɛ́ɛ̀ tã́#á, à ǹɖe, tsí dzì nɔ́ɔ̀nà. Tsí kíbí à làkóò#ɛ́, àrã̀wo yèé à rí nɔ́wɔ́-ɔ̀ntsà#á sɛ̃̀ bɔ́ ró, tsí dzì ńwádzú fú ŋa, tsí à tɛ̀ náànyì‐ɛ̀, títí ó lɔ káà ɖóro nɔ́ɔ̀gãgã-kpàtá ńbí maɖé#ɛ́ wà á. 10Kíbí à rí àrã̀wo#ɛ́ bɛ́ɛ̀#ɛ́, ayè tɛ́ ŋa kadzá. 11Tsí à wɔ̀ lɔ ńkpàtá#á, tsí rí ɔma#á òŋu ìná‐ɛ̀ Màríyà†. Tsí à kálɛ̀, tsí mú erí kãlɛ̀ fú ɔma#á, tsí sɛ̃̀ɛ̃́. Tsí à tú arù-ŋà ŋa, tsí à mú iŋɛ́-ɛ̀fɛ́ ŋa, tsí ń tsɔ̀yà fú ɔma#á. À fúu ńsiká òŋu awu rṹrũ̀ fĩ́rĩ́fĩ́rĩ́ má nára-àɖɛ̃́ rṹrũ̀ fĩ́rĩ́fĩ́rĩ́-kã̀ yèé à náa kpè ní mírì#ɛ́ gbo. 12Náànyì-bɛ́ɛ̀#ɛ́, Ɔ̀ɖáyé fɔ̀ fú ŋa nódzú-àlá ní ká máa sɛ̃̀ gbà ńɖi-Èróɖì ró. Tsí à gba ɔ̀nà-òmírɛ̃̀, tsí ń bɔ̀ lɔ ńǹlú-ŋa.

Yòsɛ́fù gbɛ̃́ Màríyà òŋu Yèésù, tsí à sá lɔ ńlɛ̀-Èdzíkpítì

13Kíbí olí-ifɛ̀ɛ́nɔ́ ŋa#á bɔ̀ wáa lɔ tã́#á, adzítsɛ́-Ɔlɔ́dzɔ́-kã̀ mú ara‐ɛ̀ ŋa Yòsɛ́fù† nódzú-àlá, tsí wà fɔ̀ fúu ní: Kó ǹɖe, tsí kó gbɛ̃́ ɔma#á òŋu ìná‐ɛ̀, tsí kó sá lɔ ńlɛ̀-Èdzíkpítì†. Tsí kó gbé bɛ̀ títí fú ìwèrè yèé òŋu nákó fɔ̀ fúu ní kó sɛ̃̀ bɔ̀ wá#á. Iŋɛ́ yèé tse#ɛ́, Èróɖì† nákó fɔ̀ ní ká wo ɔma#á, tsí ká kpaá nóòkú.

14Ńbɛ̀ɛ́, Yòsɛ́fù ǹɖe, tsí gbɛ̃́ ɔma#á òŋu ìná‐ɛ̀, tsí sá lɔ néÈdzíkpítì nóoru nyɛ̀ŋɛ̀. 15Tsí ó gbé bɛ̀ títí Èróɖì kú. Iŋɛ́ ŋa#á wáa lɔ bɛ́ɛ̀, àtsùgbée iŋɛ́ yèé agbáfɔ̀-Ɔ̀ɖáyé fɔ̀† kɔ si ńǸwé-Ɔ̀ɖáyé†#ɛ́ kó tsɛ. Ó kɔ si ní: “Màa gbɛ̃́ ɔma-mi ti néÈdzíkpítì wá.”*

Èróɖì fɔ̀, tsí à kpa ɔma tsígíɖí ŋa nóòkú

16Kíbí Èróɖì† rí mà ní olí-ifɛ̀ɛ́nɔ́ ŋa#á mú òŋu tse ni#ɛ́, inɔ́ bíi tó bɛ́ɛ̀, tsí ó fɔ̀ ní: Ɔma ɔnɔkɛ̃̀ɛ̃ yèé nɛ́ ɔɖɔ̃́ méèdzì gbo, yèé kò nɛ́ ɔɖɔ̃́ méèdzì gbo, tsí wà ńBɛ̀tɛ̀lɛ̀hɛ́mì òŋu nérè-bɛ̀ kpó#ɛ́, ká kpaá nóòkú. Ó fɔ̀ bɛ́ɛ̀, iŋɛ́ yèé tse#ɛ́, olí-ifɛ̀ɛ́nɔ́ ŋa#á ɖíre ńǹwèrè yèé àrã̀wo#ɛ́ fùɖá#á fúu. 17Ńbɛ̀ɛ́, iŋɛ́ yèé Yèrèmíyà† agbáfɔ̀-Ɔ̀ɖáyé fɔ̀ kɔ si ńǸwé-Ɔ̀ɖáyé†#ɛ́ tsɛ. Ó kɔ si ní:

18“À gbɔ́ igbe-ɔ̀nyà-kã̀ ńǹlú-Rámà,

tsí ó wà sɔkṹ, tsí ó wà rã́ã̀bo gbo.

Ràhɛ́lì ní wà sɔkṹ-ɔma‐ɛ̀ ŋa bɛ́ɛ̀#ɛ́,

tsí à rɛ̀ɛ́ kũ̀, iŋɛ́ yèé tse#ɛ́, ɔma ŋa#á kò sí ró.”*

Yòsɛ́fù gbɛ̃́ Màríyà òŋu Yèésù, tsí à bɔ̀ ti néÈdzíkpítì wá ńǸsàràyɛ́lì

19Kíbí Èróɖì† kú tã́#á, adzítsɛ́-Ɔlɔ́dzɔ́ mú ara‐ɛ̀ ŋa Yòsɛ́fù† nódzú-àlá ńlɛ̀-Èdzíkpítì†, 20tsí wà fɔ̀ fúu ní: Kó ǹɖe, tsí kó gbɛ̃́ ɔma#á òŋu ìná‐ɛ̀, tsí ká sɛ̃̀ bɔ̀ lɔ ńlɛ̀-Ìsàràyɛ́lì†. Ó ɖi, ɛnɛ yèé ŋa wà wo ikú-ɔma#á, à kú.

21Tsí Yòsɛ́fù ǹɖe, tsí gbɛ̃́ ɔma#á òŋu ìná‐ɛ̀, tsí à sɛ̃̀ bɔ̀ wáa lɔ ńlɛ̀-Ìsàràyɛ́lì. 22Ó ɖi, ó gbɔ́ ní Àkèlàwósì, ɔma-Èróɖì gba ìɖì-boba‐ɛ̀, tsí wà dzoyè nérè-Yùɖéyà#á. Kíbí ó gbɔ́ bɛ́ɛ̀#ɛ́, kó sɛ̃̀ bɔ̀ lɔ bɛ̀#ɛ́ nódzo fúu. Tsí Ɔlɔ́dzɔ́ wíìnyɛ̀ fúu nódzú-àlá, tsí ó ǹɖe, tsí bɔ̀ wáa lɔ káà gbé nérè-Gàlìlé.

23Kíbí ó káà tó ńbɛ̀#ɛ́, ó lɔ káà gbé ńǹlú-kã̀ yèé à náa kpè ní Nàsàrɛ́tì#ɛ́. Iŋɛ́ ŋa#á wáa lɔ bɛ́ɛ̀, àtsùgbée iŋɛ́ yèé agbáfɔ̀-Ɔ̀ɖáyé fɔ̀ ŋa kɔ si ńǸwé-Ɔ̀ɖáyé#ɛ́ kó tsɛ. À kɔ si ní: “À nákó kpèé ní ɛnɛ-Nàsàrɛ́tì ŋa.”