Mehöböp Yesu Kerisi yi GAGEK MEWIS sën vong yam vu hil

언어: Mapos Buang

역본 정보

저작권 정보

© 2003, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.