Elu Ọhụn: Ẹkụkwọ-Nsọ (Azụụn Ọhụn rịn'a)

언어: Ika

역본 정보

저작권 정보

© Wycliffe Bible Translators in cooperation with The Ika Bible Translation Committee. All rights reserved.