พระคริสตธรรมคัมภีร ภาคพันธสัญญาใหม

언어: Northern Thai

역본 정보

저작권 정보

© 2017, Wycliffe Thai Foundation and Wycliffe Bible Translators, Inc