न्‍हूगु नियम नापं भजनसंग्रह व हितोपदेश

언어: Middle Newar

역본 정보

저작권 정보

© Newa Christian Literature Center and Wycliffe Bible Translators, Inc.